ປະກັນໄພພະຍາດຮ້າຍແຮງ

ບໍລິສັດທຳອິດໃນປະເທດລາວ ທີ່ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ

ປະກັນໄພພະຍາດຮ້າຍແຮງ"ຈາກພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ)

ຮັບເງິນເປັນກ້ອນ ສູງສຸດ 1,000,000,000ກີບ ທັນທີ ທີ່ກວດພົບພະຍາດຮ້າຍແຮງ
✅ ບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ
✅ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 90,000ກີບ/ປີ
✅ ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ 1,000,000,000ກີບ
ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ເປັນບໍລິສັດທຳອິດໃນລາວທີ່ພ້ອມເບິ່ງແຍງທ່ານ ໃນມື້ທີ່ທ່ານຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຮ້າຍແຮງ
☎️ ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມໂທ 1677