ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ແມ່ນບໍລິສັດປະກັນໄພຮອບດ້ານທີ່ໃຫ້ບໍລິການທັງປະກັນໄພຊີວິດ ແລະ ປະກັນໄພທົ່ວໄປ ເປົ້າໝາຍຂອງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສະໜອງການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ທ່ານ, ຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານເພື່ອກ້າວຜ່ານທຸກອຸປະສັກ ບົນພື້ນຖານທາງການເງິນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນລາວ.

ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງສິນເຊຶ່່ອ

ການບໍລິິການລູກຄ້າ

ຂ່າວສານ