“ປະກັນໄພພະຍາດຮ້າຍແຮງ”ຈາກພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ)

ຮັບເງິນເປັນກ້ອນ ສູງສຸດ 1,000,000,000ກີບ ທັນທີ ທີ່ກວດພົບພະຍາດຮ້າຍແຮງ
✅ ບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ
✅ ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 90,000ກີບ/ປີ
✅ ຄຸ້ມຄອງສູງສຸດ 1,000,000,000ກີບ
✅ ຜູ້ສະຫມັກເຮັດປະກັນໄພໄດ້ຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 0-60ປີ ແລະ ຕໍ່ອາຍຸໄດ້ເຖິງ 65 ປີ

ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ເປັນບໍລິສັດທຳອິດໃນລາວທີ່ພ້ອມເບິ່ງແຍງທ່ານ ໃນມື້ທີ່ທ່ານຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດຮ້າຍແຮງ
☎️ ສອບຖາມລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ໂທ 1677