ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຜ່ານຊ່ອງທາງທະນາຄານ

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ - ພາກກາງ
ສາຂາ ໄຊທານີ: (+856 21) 711511, 711533
ສາຂາ ສາມແສນໄທ: (+856 21) 212666
ສາຂາ ໂນນສະຫວ່າງ: (+856 21) 463175
ສາຂາ ຂຸນຕາ: (+856 21) 215974, 520060
ສາຂາ ກົກໂພ: (+856 21) 516006
ສາຂາ ໜອງດ້ວງ: (+856 21) 258091
ສາຂາ ຊຽງຍືນ: (+856 21) 255966
ສາຂາ ສາລາຄໍາ: (+856 21) 811046
ສາຂາ ດອນກອຍ: (+856 21) 330589
ສາຂາ ຫລັກ52: (+856 23) 331009, 331005
ສາຂາ ບໍລິຄໍາໄຊ: (+856 54) 213444
ພາກເໜືອ
ສາຂາ ຊຽງຂວາງ: (+856-61) 213588, 213689
ສາຂາ ຫລວງພະບາງ: (+856-71) 213355
ສາຂາ ໄຊຍະບູລີ: (+856-74) 861999
ສາຂາ ບໍ່ແກ້ວ: (+856-84) 212223
ສາຂາ ຫົງສາ: (+856-74) 860089, 860099
ພາກໃຕ້
ສາຂາ ສະຫວັນຂະເຂດ: (+856-41) 300777
ສາຂາ ຈຳປາສັກ: (+856-31) 260317
ສາຂາ ສາລະວັນ: (+856-34) 212123
ສາຂາ ເຊກອງ: (+856-38) 211889, 211899
ສາຂາ ອັດຕະປື: (+856-36) 210199, 210111