ປະກັນໄພການກໍ່ສ້າງ

ທຸກຄວາມສ່ຽງທີ່ເກີດຂຶ້ນການກໍ່ສ້າງ.

ເມື່ອທ່ານມີແຜນທີ່ຈະການກໍ່ສ້າງ ຫລື ຕິດຕັ້ງເຄື່ອງຈັກໃສ່ອາຄານ ຫຼື ໂຮງງານ.

APA C.A.R ຈະຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທາງທຸລະກິດ.

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແມ່ນຫຍັງ?
ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທຸກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກ ອັກຄີໄພ, ອຸບັດຕິເຫດ, ໂຈລະໄພ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.