ປະກັນໄພມະເຮັງ

ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຂໍນຳສະເໜີ ປະກັນໄພມະເຮັງຄັ້ງທຳອິດ ໃນປະເທດລາວ ທີ່ຈະຊ່ວຍແບ່ງເບົາພາລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງເມື່ອເກີດພະຍາດມະເຮັງ ດ້ວຍວົງເງິນຄຸ້ມກັນສູງສຸດເຖິງ 300ລ້ານກີບ ທ່ານສາມາດເຂົ້າຮັບການປິ່່ນປົວໄດ້ທັງໃນປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກວດສຸຂະພາບກ່ອນການເຮັດປະກັນໄພ