ພະນັກງານແກ້ໄຂອຸບັດເຫດ

ປະຈຳເມືອງ
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ
ເບີໂທລະສັບມືຖື
ເບີຕັ້ງໂຕະ
ທີ່ຢູ່ອີເມລ
APAທ. ອຳພົດ ເຫຼືອງວິໄລ
020 5944 2447
1677
amphot@apa.com.la
ທ. ຫັດສະດີ
020 5988 8755
1677
Hatsadybo@apa.com.la
ທ. ເມືອງຄຳ
020 7850 5053
1677
maikhamph@apa.com.la
ທ. ອຸໄທ
020 5538 8821
1677
Outhayva@apa.com.la