ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ປະກັນໄພການເດີນທາງ ເອພີເອ ຈະຄຸ້ມຄອງທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອຸປະຕິເຫດ, ການເຈັບປ່ວຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ, ການສູນເສຍກະເປົາເດີນທາງ, ການບໍລິການອຶ່ນໆໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງທ່ານ. ແລະ ຍັງຊ່ວຍຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂການຂໍວີຊາຂອງທ່ານ.