ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ກາງປີກ ແລ້ວໂບຍບິນໄປທ່ອງໂລກກ້ວາງ ກັບປະກັນໄພການເດີນທາງທີ່ຄອບຄູມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການວາງແຜນການເດີນທາງໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ການສຳຫຼວດໂລກກ້ວາງທີ່ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງທ່ານຢູ່ສະເໝີ.

ປະກັນໄພການເດີນທາງ, ພ້ອມປົກປ້ອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງເດີນທາງ ຫຼື ຢູ່ໃນຊ່ວງວັນພັກຜ່ອນ.

ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ ເອພີເອ ໃຫ້ທ່ານຫຼາຍກ່ວາການຄຸ້ມຄອງ

You’re not just another customer

We’re not just another insurer

 

 

ປະກັນໄພເດີນທາງຂອງ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ)ມີ 2 ແບບຄື:

 • ສ່ວນບູກຄົນ
 • ຄອບຄົວ

ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ:

 1. ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ຄ່າຢາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີ່ເກີດຈາກອຸບັດເຫດ ຫຼື ເຈັບເປັນ
 2. ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນຈາກອຸບັດຕິເຫດ
 3. ຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນການເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ (ຍ້ອນສາເຫດເສຍຊີວິດ, ບາດເຈັບ,ລ້າຊ້າໃນການຂົນສົ່ງສາທະລະນະ)
 4. ຊ່ວຍປະຖົມພະຍາບານ ແລະ ສົ່ງກັບປະເທດ
 5. ຖ້ຽວບີນກັບເພີ້ມເຕີມ
 6. ກະເປົາເດີນທາງສູນເສຍ
 7. ຊົດເຊີຍຖ້ຽວບິນລ້າຊ້າ (ລ້າຊ້າ 12 ຊົ່ວໂມງຂື້ນໄປ )
 8. ຊົດເຊີຍການພາດຖ້ຽວບິນ
  • ຄ່າພັກເຊົາຄ້າງຄືນ
 1. ການຍົກເລີກການເດີນທາງ/ການຫຼຸດກຳນົດການເດີນທາງ
 2. ຄ່າຊົດເຊີຍລາຍວັນກໍລະນີເຂົ້ານອນປີ່ນປົວໃນໂຮງໝໍ
 3. ບໍລິການສາຍດ່ວນ 24 ຊົ່ວໂມງ

 

Phongsavanh Insurance (APA), serving customers always.

ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ພ້ອມເບີ່ງແຍງທ່ານສະເໝີ...

 

ກະລຸນາເລືອກລີ້ງຂອງແຜ່ນພັບໄດ້ທີ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້

 

#ລາຍລະອຽດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະພາກປະເທດ 
1ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດາວໂຫຼດ
2ເຂດ A - ທະວີບອາຊີ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດສີງກະໂປ, ຮົງກົງ, ປະເທດຍີ່ປູ່ນ ແລະ ປະເທດຈີນ) ດາວໂຫຼດ
3ເຂດ B - ທະວີບອາຊີ ດາວໂຫຼດ
4ເຂດ C - ທົ່ວໂລກ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ) ດາວໂຫຼດ
5ເຂດ D - ທົ່ວໂລກ ດາວໂຫຼດ