ປະກັນໄພການເດີນທາງ

ປະກັນໄພການເດີນທາງ ເອພີເອ ຈະຄຸ້ມຄອງທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກອຸປະຕິເຫດ, ການເຈັບປ່ວຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທາງການແພດ, ການສູນເສຍກະເປົາເດີນທາງ, ການບໍລິການອຶ່ນໆໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງຂອງທ່ານ. ແລະ ຍັງຊ່ວຍຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂການຂໍວີຊາຂອງທ່ານ.

#ລາຍລະອຽດຄຸ້ມຄອງແຕ່ລະພາກປະເທດ 
1ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ພາຍໃນປະເທດ ລວມທັງ ປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ດາວໂຫຼດ
2ເຂດ A - ທະວີບອາຊີ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດສີງກະໂປ, ຮົງກົງ, ປະເທດຍີ່ປູ່ນ ແລະ ປະເທດຈີນ) ດາວໂຫຼດ
3ເຂດ B - ທະວີບອາຊີ ດາວໂຫຼດ
4ເຂດ C - ທົ່ວໂລກ (ຍົກເວັ້ນ ປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ) ດາວໂຫຼດ
5ເຂດ D - ທົ່ວໂລກ ດາວໂຫຼດ