ປະກັນໄພອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ

ບໍລິສັດ ພົງສະຫວັນ ປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈຳກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດປະກັນໄພແຫ່ງທຳອິດໃນລາວທີ່ມີຜະລິດຕະພັນນີ້ ເຊິ່ງການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານກາຍຍະພາບຂອງຊັບສິນທີ່ໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ (ສໍາລັບ iPhone, iPad) ທີ່ເກີດຈາກອຸປະຕິເຫດຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນ.