ປະກັນໄພຊັບສິນ

ປະກັນໄພຊັບສິນຂອງ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈະຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງທ່ານຈາກໄພພິບັດຕ່າງເຊິ່ງອາດຈະເປັນຜົນເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ.