ປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ປະກັນສຸຂະພາບ ເອພີເອ ຈະຄຸ້ມຄອງທຸກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເກີດໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວສຸກເສີນຈາກອາການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ອຸປະຕິເຫດ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ບັດປະກັນສຸຂະພາບຂອງ APA ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເງິນສົດໃນກໍລະນີປິ່ນປົວກັບໂຮງໝໍ/ຄລີນິກໃນເຄືອຂອງພວກເຮົາ.