ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ

ປະກັນໄພອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນຈາກ ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ) ຈະຄຸ້ມຄອງໃນກໍລະນີທີ່ເສຍຊີວິດການເສຍຊີວິດຈາກອຸບັດເຫດ, ການພິການຖາວອນ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປິ່ນປົວທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການເຮັດວຽກ ແລະ ນອກເວລາວຽກຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.