ປະກັນໄພຊີວິດ ອີຊີ

ພົງສະຫວັນປະກັນໄພ (ເອພີເອ)ຂໍນຳສະເໜີ ແລະ ເປີດໂຕຜະລິດຕະພັນໃໝ່ "ປະກັນຊີວິດ ອີຊີ" (EZY Life Insurance)
ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຄົນລາວທຸກໆທ່ານ ໃຫ້ສ້າງຄວາມຫມັ້ນໃຈເທິງພື້ນຖານດ້ານການເງິນ ດ້ວຍປະກັນຊີວິດທີ່ມີຄ່າທຳນຽມຕໍ່າ ພຽງ 550,000 ກີບ/ປີ (ພ້ອມຍັງສາມາດແບ່ງຈ່າຍແບບ 3 ເດືອນໄດ້) ແລະ ວົງເງິນຄຸ້ມຄອງສູງຂື້ນທຸກປີດ້ວຍມູນຄ່າສິນທົດແທນປະກັນຊີວິດສູງສຸດ 100,000,000 ກີບ
ທີ່ສຳຄັນທ່ານສາມາດຊື້ປະກັນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງກວດສຸຂະພາບ ຫຼື ຕອບຄໍາຖາມສຸຂະພາບ ພ້ອມໃຫ້ຄຸ້ມຄອງຫຼັງຈາກຮັດປະກັນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ